Privacybeleid Politieke Vereniging 100% Groningen

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Politieke Vereniging 100% Groningen (hierna: 100% Groningen) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van 100% Groningen, een donatie doet, of om een andere reden persoonsgegevens aan 100% Groningen verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid voor de verwerking van de persoonsgegevens ligt bij het bestuur van 100% Groningen, zij is te bereiken via bestuur@www.100pgroningen.nl

2. Welke gegevens verwerkt 100% Groningen en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voornaam, achternaam en geslacht;
b) adresgegevens eventueel postadres;
c) telefoonnummer,  e-mailadres, geboortedatum en  bankrekeningnummer;
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals social media
2.2       100% Groningen verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het    lidmaatschap;
b)         je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen, relevante informatie en activiteiten van 100% Groningen;
c)         je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen af te wikkelen.

E-mail berichtgeving (opt-out):
100% Groningen gebruikt je naam, telefoonnummer en e-mailadres om je haar nieuwsbrief toe te sturen of andere relevante zaken omtrent het lidmaatschap. Afmelding voor de nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de daarvoor bestemde link onderaan de nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

100% Groningen verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft 100% Groningen passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt 100% Groningen gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via het bestuur van 100% Groningen kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 100% Groningen zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren;
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, dan kun je eveneens contact opnemen met het bestuur;
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop 100% Groningen je persoonsgegevens verwerkt, of je verzoeken behandelt, dan kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming, zijn/haar gegevens kunnen je desgevraagd worden toegezonden;
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ons bestuur bestuur@www.100pgroningen.nl

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via www.100pgroningen.nl bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.