Divers, Daadkrachtig, Dichtbij

100% Groningen is een nieuwe, frisse, 100% lokale partij, die vertegenwoordigd wordt in de gemeenteraad.

De lokale politiek heeft de toekomst met jouw stem!

De lokale democratie staat voor een grote uitdaging: hoe krijgen we weer meer bewoners betrokken bij de ontwikkelingen binnen hun eigen stad of woonomgeving?

Opkomstcijfers bij lokale verkiezingen liggen helaas nog altijd dicht bij slechts de helft van de stemgerechtigden en daarnaast is het imago van lokale politici bij een groot gedeelte van onze bevolking ronduit slecht.

Om het tij te keren, moeten we de lokale politiek kritisch onder de loep durven nemen, experimenteren en vernieuwen. Ons belangrijkste agendapunt voor de komende vier jaar zal daarom democratische vernieuwing zijn.

Waarom heeft Marjet 100% Groningen opgericht? Lees het hier.

Vanuit de zorg

Wie invloed wil uitoefenen moet de politiek ingaan. Met die gedachte stapte Marjet Woldhuis als drieëntwintigjarige wijkverpleegkundige in de politieke arena van Groningen.

Zij zag dat de zorg beter en anders georganiseerd moest worden. Onbevangen en gedreven wilde zij een positieve bijdrage leveren aan de belangrijke transformatie van het sociaal domein van het Rijk naar de gemeente.

Zij had toen de overtuiging dat mensen en professionals in de zorg zelf heel goed weten hoe de zorg eruit zou moeten zien, zonder tussenkomst van een manager of bestuurder.

Dat geluid wilde zij ook duidelijk laten horen in de gemeenteraad.

Veel mensen stemmen niet meer

Eenmaal in deze arena merkte Marjet dat er een enorme kloof is ontstaan tussen de burger en de politiek.

De wegen die nu bewandeld moeten worden voor mensen om daadwerkelijk iets te veranderen of voor elkaar te krijgen, zijn te lang en te omslachtig. Veel mensen hebben geen zin meer in die bureaucratische molen of maanden wachten op respons.

Hierdoor ontstaat er een situatie dat politieke besluiten over de mensen worden genomen in plaats van met de mensen. Het vertrouwen neemt daardoor af waardoor mensen niet meer gaan stemmen. In 2014 stemde nog slechts 54% van de stemgerechtigden in de gemeente Groningen.

Vertrouwen in de politiek terugwinnen

Dit kan en moet anders was Marjet haar overtuiging en soms is het beter om helemaal opnieuw te beginnen! Marjet stapte uit de Stadspartij en begon haar eigen nieuwe partij: 100% Groningen.

Marjet verzamelde een heel team om zich heen die vanuit een positieve grondhouding en kernwaarden (zorgzaam, verbindend en betrouwbaar) politiek ging bedrijven

100% Groningen wil zich niet laten kenmerken door van boven opgelegde of vastgeroeste standpunten maar juist door een open houding en transparant afwegingskader.

Welkom bij 100% Groningen

Missie: waar staan we voor?

Wij zijn 100% Groningen. De grootste lokale partij van de gemeente Groningen. Wij zetten ons via de lokale politiek dagelijks in voor onze inwoners, haar lokale bedrijven en de gemeente als geheel. Dit doen we door goed te luisteren naar de verschillende groepen in onze samenleving. Van daaruit vormen wij onze mening, maken we een politieke afweging en daaruit volgt een besluit. In alles wat we doen, willen we open, eerlijk en transparant zijn naar onze inwoners. We streven naar gemeentebeleid dat ván Groningers, vóór Groningers is, en niet van bovenaf door Den Haag wordt opgelegd.  

Visie op onze manier van politiek bedrijven

100% Groningen wil een gemeente die rechtvaardig en daadkrachtig wordt bestuurd, waarbij het belang van onze inwoners voorop staat. Daarom willen wij een partij zijn die pragmatisch, behulpzaam en persoonlijk te werk gaat. Betrokken bij de directe omgeving en met hart voor lokaal. 100% Groningen wil volksvertegenwoordigers die divers, zorgzaam en dichtbij zijn. Toegankelijke raadsleden die een kritisch geluid laten horen waar het moet, maar ook positief zijn waar dat kan.

Visie op de samenleving

100% Groningen wil een leefbare gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is voor iedereen.
Een samenleving waarin mensen worden gehoord en begrepen, waarin iedereen gelijk wordt behandeld en voor 100% meetelt.
Van een marktkoopman tot verpleegkundige, van Haren tot Ten Boer, een stadjer of een student. Groningers van alle leeftijden en achtergronden, iedereen moet zich thuis en veilig kunnen voelen in onze gemeente.

Visie op de lokale democratie in het algemeen

100% Groningen streeft ernaar om voor iedere inwoner de afstand tot het stadhuis te verkleinen. Daarom willen we de democratie verfrissen en het daarnaast laagdrempeliger en praktischer maken. Geen ellenlange verslagen in onleesbare vaktaal, maar heldere, eerlijke en begrijpelijke informatie. Iedereen heeft het recht om te weten wat er in zijn of haar gemeente gebeurt en wij zullen ervoor blijven zorgen dat onze inwoners zoveel mogelijk invloed krijgen, bij welke beslissing dan ook. Daarom willen wij ogen en oren in alle wijken en dorpen, en zullen wij regelmatig ter plaatse zijn om te weten wat er speelt.      

Drie kernwaarden

In onze manier van politiek bedrijven zijn wij altijd op zoek naar mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan een betere lokale overheid.

Dat betekent een samenleving waarin kernwaarden als ‘betrouwbaar, verbinden en zorgzaam’ bepalend zijn en waar er maximale ruimte is voor iedereen die zich wil inzetten voor Groningen. Daar zit onze intrinsieke motivatie en dat is de reden van ons bestaan.

Onze kernwaarden zijn onze maatstaf voor onze manier van politiek bedrijven.

De organisatie van 100% Groningen

100% Groningen wil met haar organisatie het antwoord zijn op de behoefte naar een andere vorm van lokale politiek. Wij willen luisteren, goede nieuwe ideeën naar voren brengen van anderen en zorgen met elkaar delen. Onze organisatie kent twee hoofddoelen: het vertrouwen van de politiek weer terugwinnen en politiek weer leuk en echt maken.

Het Bestuur

Onze partij is een vereniging en kent een ledenstructuur. De fractie is verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers en het bestuur voor de organisatie. Op dit moment hebben wij een vijf koppig bestuur.

  • Ledenbeleid en administratie.
  • Financieel beleid en genereren campagnegelden.
  • Begeleiden, op gang brengen en proces vaststellen verkiezingsprogramma en kieslijst.
  • Organiseren van ledenvergaderingen om bovenstaande te accorderen of te stimuleren.

Leden

Onze leden hebben directe invloed op de ontwikkeling binnen onze organisatie. Door lid te worden ondersteun je ons financieel, krijg je uitnodigingen voor interessante events en kun je in de politieke arena terecht komen. Combineren kan natuurlijk ook maar je hoeft geen lid te worden om als vrijwilliger of ambassadeur bij ons te komen.

Bereikbaar

Je kunt altijd met de partij contact opnemen. Voor vragen kun je contact opnemen met het bestuur via bestuur@100pgroningen.nl

De Fractie

De fractie is het politieke hart van de partij. De fractie bestaat uit de fractievoorzitter, fractiemedewerkers en steunfractieleden. Dit team bereidt de debatten in de gemeenteraad en de verschillende commissievergaderingen voor. Alle actuele onderwerpen zijn verdeeld over vijf commissies.

Naast de debatten is de fractie ook dagelijks met politiek bezig, door in gesprek te gaan met burgers, andere gemeenteraadsleden, media en overige geïnteresseerden.

Zoek je contact met de fractie? Mail dan naar fractie@100pgroningen.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Marjet Woldhuis

Fractievoorzitter - Ondernemende volksvertegenwoordiger

Commissie Onderwijs & Welzijn

Marjet is het boegbeeld van de partij en kan met haar bevlogenheid, toegankelijkheid en kennis van de gemeente Groningen iedereen enthousiast maken voor lokale politiek.

Marjet is verpleegkundige met een groot sociaal hart. Onlangs is Marjet nog uitgeroepen tot beste raadslid van het noorden en in de top 10 van Nederland geëindigd.

Gezelligheid, oprechtheid en waardering staan voorop bij Marjet. Hoewel ze woont in Corpus den Hoorn, zul je haar in de hele stad tegenkomen. Hetzij kletsend met een wijntje op een zonnig terras of fanatiek in een sporthal in Selwerd tijdens een volleybalwedstrijd.

Marjet is een passievolle doener, verbindt, neemt het op voor iedere bewoner en neemt geen blad voor de mond. Zij is geen politica op afstand, maar met recht een ondernemende volksvertegenwoordiger.

Detleff Mellies

Woordvoerder, Fractiemedewerker

Commissies Financiën & Veiligheid, Beheer & Verkeer, Cultuur, Duurzaamheid
Een financiëel gezonde gemeente is een gemeente dat inwoners gezond kan houden. Detleff duikt altijd in het hoe en waarom van wat er speelt, en probeert met nuchter Gronings verstand het college bij de les te houden.

Detleff heeft een achtergrond in duurzaamheid en denkt hierin mee aan de manieren waarop Groningen zich in kan zetten voor klimaatherstel, maar met één kritische noot: Houd het betaalbaar en bereikbaar voor inwoners!

Yaneth Menger

Raadslid - Aanpakken en doorpakken

Raadslid voor: Veiligheid, Werk en Inkomen, Economie en Binnenstad, Sport.
Een rolmodel voor vrouwen met politieke ambities. Yaneth heeft een achtergrond als onderneemster in het verleden en bestuurslid MKB-Noord. Voor alles geldt: Het is een kwestie van aanpakken en doorpakken.

Ze is nauwlettend betrokken geweest bij diversiteitsprojecten, en kan letterlijk en figuurlijk kleur en verfrissing brengen in de gemeenteraad.

Wendy Medendorp

Fractiemedewerker

Een echte dossiervreter die er voor de volle 100% voor gaat! Wendy werkt als fractiemedewerker voor én achter de schermen mee aan het geluid van 100% Groningen. Ze maakt zich hard voor meer diversiteit in de politiek.

Hans Moerkerk

Woordvoerder - Aanpakken en doorpakken

Woordvoerder voor: Verkeer.
Hans Moerkerk was één van de bewoners van het opgezette Vredeskamp bij de demonstraties tegen de plaatsing van kruisrakketten. Een ander heilig huisje werd opgericht door minister van onderwijs, Wim Deetman, die de Wet op de Studiefinanciering invoert. Tiener Hans is tegen en neemt deel aan de massale studentendemonstraties van die tijd. Die kritische houding ten opzichte van maatschappelijke problemen is gebleven. Daarmee heeft 100% Groningen een man in huis die niet bang is de vinger op zere plekken te leggen, als het kan in een college.

Hans komt weliswaar uit Oud-Beijerland maar heeft zijn domicilie inmiddels al dertig jaar in Groningen. Hij woont samen en is vader van drie kinderen. Het zegt daar klip en klaar over: “Groningen is thuis”, duidelijker kan het niet. Net zo helder als dat hij is over zijn aanpak in het leven, dat volgens hem maakbaar is. Dat tekent zijn optimisme waarmee hij open minded problemen te lijf gaat. Een eigenschap die hem zeer ten dienste kan zijn bij 100% Groningen en de politiek in het algemeen. Onervaren is hij ook niet met zijn verleden in de Stadspartij. Als manager van reclamebedrijven in Nederland en Duitsland en een restaurant in Groningen weet hij hoe je iets organiseren moet en op een goede manier kan laten functioneren. Daarbij gaat zijn politieke belangstelling vooral uit naar onderwerpen op het terrein van economie, ruimtelijke ordening en cultuur.

Na al het serieuze werk moet bij Hans van tijd tot tijd de knop om. Hij vindt ontspanning als hij op het land werkt en druiven plukt. Het geeft hem nieuwe mentale ruimte en energie om de tijd even stil te zetten. De opgedane daadkracht kan hij dan inzetten om van Groningen een nog fijnere stad te maken. En ziet hij een heilig huisje dat scheef staat? Dan zet hij die kracht in om het weer rechtop te zetten!

Vince Huisman

Woordvoerder R&W

Woordvoerder Ruimte & Wonen

Activiteitencommissie

In maart 2020 hebben we de activiteitencommissie in het leven geroepen. Door de corona crisis zou je kunnen spreken van een valse start, maar dit bruisende team laat zich niet zomaar uit het veld slaan.

De activiteitencommissie telt op dit moment acht leden. De activiteitencommissie maakt onderscheid tussen zogeheten partij activiteiten en politieke activiteiten. Een van ons succesvolle partij activiteiten is “wie is het peerd weerd?” Bij politieke activiteiten kun je denken aan een campagne tegen een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld het afvalbeleid.

De activiteitencommissie vergadert 1 keer in de twee weken, maar gaat het liefst elke dag de straat op om onze inwoners bekend te maken met 100% Groningen.

Heb je een goed idee voor ons volgende project? Lijkt het je leuk om een keer te helpen bij activiteiten? Of wil je meer weten? Dan kun je ten alle tijden een mail sturen naar onze voorzitter Tessa Venema op dit e-mailadres: activiteiten@100pgroningen.nl

Financiën 100% Groningen

100% Groningen is een lokale politieke partij zonder landelijke vertegenwoordiging. Dit betekent dat wij geen subsidie ontvangen zoals landelijke partijen. Voor inkomsten zijn we dus afhankelijk van ledencontributie, partijbelasting van onze volksvertegenwoordigers en fondsenwerving. Onze inkomsten besteden we vooral aan onze community en aan de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.


ANBI

De Belastingdienst erkent 100% Groningen als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. Je mag contributie en andere giften aan 100% bij je belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Wil je meer weten over hoe je kunt financieel kunt bijdragen aan onze partij? Neem dan contact op met het bestuur, bestuur@www.100pgroningen.nl.

 

Bankgegevens

KvK nummer: 66062993
ANBI nummer: 856380106
RekeningnummerNL37 INGB 0007336531 t.n.v. Politieke vereniging 100% Groningen